Phật Giáo Gia Lai: Thư ngỏ về việc xin hỗ trợ thư viện Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH GIA LAI

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Số:     08    /VT-TCPH

Gia Lai, ngày 30 tháng 11  năm 2021

     

     V/v Xin hỗ trợ thư viện Trường

THƯ NGỎ

Kính  Bạch:

  • Chư Tôn Đức lãnh đạo các Học viện Phật Giáo
  • Quý Trung tâm Nghiên cứu, Phiên dịch, Nhà Xuất bản
  • Quý Chư Tôn đức, Nhà Nghiên cứu, Học giả
  • Quý Ban Bảo trợ, Mạnh Thường quân

Trường Trung cấp Phật học Gia Lai là ngôi trường Phật Học đầu tiên ở phía Bắc Tây Nguyên, được thành lập từ năm 2012 với sứ mệnh đào tạo người có Đức hạnh, trí tuệ và thiền định . Hiện nay trường đang đào tạo Khóa IV (2021-2024) với mô hình tu học nội trú cho Tăng Ni sinh. Để cho việc nghiên cứu, học tập trong Nhà Trường được phát triển, chúng tôi xin kính ngỏ đôi lời đến Quý Tôn đức và Quý vị để xin hỗ trợ, tặng sách chủ đề Phật học, Văn học Nghệ thuật, Khoa học Xã hội cho thư viện của trường.

Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Phật học Gia Lai kính mong Quý Tôn đức và Quý vị ân nhân quan tâm, hỗ trợ. Kính chúc Quý Tôn Đức và Quý Liệt vị vô lượng cát tường.

Xin chân thành tri ân!     

Sách tặng xin gửi về : Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

Văn phòng Chùa Bửu Thắng 04A Sư Vạn Hạnh, Phường Hội Thương, Tp.Pleiku, Gia Lai

Số điện thoại 0937.267.596  (Hòa Thượng Thích Tâm Tường)

         

Nơi nhận:

Như Kính gởi

Lưu Vp

 

TM. Ban Giám Hiệu

Hiệu Trưởng

 

Hoà thượng Thích Tâm Tường


 

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.