Phật Giáo Gia Lai: Thông Báo Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ - Giác Đạo PL.2564 - DL.2020.


 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH GIA LAI

BAN TRỊ SỰ
-----------------

    Số:        /TB-BTS

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------------

 

Gia Lai, ngày    tháng  5   năm 2020

 

                                

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ - GIÁC ĐẠO  PL.2564 – DL.2020
 


                               Kính gởi:  -Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
                                                -Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã tỉnh Gia Lai
                                                -Chư tôn đức trụ trì các Tự viện,Tịnh xá trong tỉnh Gia Lai

       -Căn cứ Điều 29, Chương VI Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quy định về việc thành lập tổ chức Giáo hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giáo hội;

       -Căn cứ Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46  Chương  IX  Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN quy định về Giới đàn, Giới tử.

       -Căn cứ  luật  tín ngưỡng tôn giáo;

      Nhằm mục đích truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, được sự chấp thuận của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN tại công văn số 102/CV.HĐTS ngày 25/3/2020, sự đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại công văn số 83/SNV-BTG ngày 14/5/2020; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo  PL.2564 - DL.2020 từ ngày 01/11/2020 đến ngày 06/11/2020 ( nhằm ngày 16 – 21/9 năm  Canh tý).

      Địa điểm tổ chức:

- Giới đàn Tăng: Chùa Minh Thành, số 348 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, Tp.Pleiku.
- Giới đàn Ni: Chùa Bửu Sơn, số 17A Nguyễn Trãi, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku.

     Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thông báo đến Quý Ban, Chư tôn đức trụ trì các tự viện, các giới tử được biết về điều kiện và hồ sơ thọ giới như sau:

    I.ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

       1.Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni: 
        +Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (sinh năm 2000 trở về trước đến năm 1960 ).
          +Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
          +Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiểm và bệnh tâm thần.
          +Đã thọ giới sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 02 năm.
          +Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.
          +Phải thuộc 4 quyển luật trường hàng, nắm vững kiến thức Phật học phổ thông khóa I, II  (HT.Thích Thiện Hoa), thuộc các nghi thức tụng niệm của hệ phái.
          +Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

       2.Thọ giới Sa di, Sa di Ni:
          +Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước).
          +Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
          +Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhễm và bệnh tâm thần.
          +Đã tu học ít nhất là 02 năm.
          +Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.
          +Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái, 02 quyển Luật Tỳ ni, Sa di và Phật học phổ thông khóa I (HT.Thích Thiện Hoa)
          +Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.  

       3.Thọ giới Thức xoa Ma ni:
          +Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2002  trở về trước)
          +Không vi phạm pháp luật Nhà nước.
          +Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
          +Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 02 năm.
          +Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.
          +Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái, 03 quyển Luật Tỳ ni, Sa di, Oai nghi và Phật học phổ thông khóa I (HT.Thích Thiện Hoa).
          +Trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.  

   II.HỒ SƠ THỌ GIỚI:

          + 03 Đơn xin thọ giới có ý kiến Bổn sư và Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã xác nhận.
          + 03 Bản sơ yếu lí lịch có chính quyền địa phương xác nhận (không quá 06 tháng).
          + 03 Bản sao Chứng điệp thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa Ma na có thị thực của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh ( đối với giới tử xin thọ giới Thức xoa Ma na, Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni).
          + 03 Bản sao Văn bằng tốt nghiệp có thị thực ( Phổ thông cơ sở đối với giới tử thọ Sa di, Sa di Ni và Thức Xoa Ma na; Phổ thông trung học đối với  giới tử thọ Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni).
          + 03 Đơn xin phát nguyện xuất gia bản chánh hoặc bản sao có thị thực ( Nếu thọ giới Sa di, Sa di Ni).
          + 03 tấm ảnh màu 2x3 (chụp chánh diện).

     *Nếu giới tử ngoài tỉnh xin thọ giới lập hồ sơ đầy đủ như trên và phải có ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, thành phố nơi giới tử cư trú, hoạt động tôn giáo. (03 bản)

      * Thọ giới Thập thiện và Bồ Tát tại gia: Tất cả nam nữ Phật tử đã Quy y Tam Bảo đều được truyền trao giới:

          +Thập thiện: Đã thọ Tam quy – Ngũ giới
          +Bồ Tát tại gia: Đã thọ Thập thiện giới
          +Hồ sơ xin thọ giới gồm: 01 Đơn xin thọ giới có giới thiệu của Bổn sư và xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã; 04 tấm ảnh màu 2x3 chụp chánh diện, ghi rõ họ tên, pháp danh, năm sanh.

      * Hồ sơ thọ giới hoàn toàn miễn phí. Các giới tử xin thọ giới trực tiếp liên hệ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: chùa Bửu Thắng, số  04 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, Tp.Pleiku hoặc in hồ sơ từ trang Web theo địa chỉ www.phatgiaogialai.vn.

      * Mọi chi tiết liên hệ: TT.Thích Tâm Mãn – Phó trưởng Ban  thường trực Ban Trị Sự ĐT 0913773630.

 

  III.THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

         Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 20  tháng 10  năm 2020.

         Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng BTS – chùa Bửu Thắng, số 04 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, Tp.Pleiku. Thời gian từ 14g đến 16g thứ hai đến thứ sáu hằng tuần (Liên hệ ĐĐ. Thích Lệ Sáng .  ĐT 0903367994). Hoặc Chùa Bửu Nghiêm, số 55 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku (Liên hệ TT.Thích Quang Phúc ĐT 0984108216)

         Tất cả hồ sơ xin thọ giới đích thân giới tử phải mang nộp tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoặc tại chùa Bửu Nghiêm theo hướng dẫn trên. Không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện, những hồ sơ không hợp lệ và trể hạn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh không giải quyết.    

        Vì sự nghiệp chung hoằng dương chánh pháp, trang nghiêm Giáo hội. lợi lạc quần sanh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính mong Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh thông báo rộng rãi cho chư Tăng Ni biết, phát nguyện thọ trì giới pháp Như Lai góp phần công đức trợ duyên cho Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo  PL.2564 – DL.2020  thành tựu viên mãn, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày một phát triển bền vững trong lòng Dân tộc.

        Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành. Chúc giới tử thành tựu giới thân huệ mạng để phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, với lý tưởng “ Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”./.

 

Nơi nhận:                                                                                                TM. BAN TRỊ SỰ
-Như trên;                                                                                                  TRƯỞNG BAN
-UBND tỉnh Gia Lai;                                              
-Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)tỉnh Gia Lai;
-Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) các tỉnh, thành;
                                 “Để biết và giúp đỡ”  
-Lưu VP.

                                                                                                        Hòa Thượng  Thích Từ  Vân