Phật Giáo Gia Lai: Thông báo Ban Hoằng Pháp Tỉnh Gia Lai Tổ Chức KHÓA TU MÙA XUÂN, tại Chùa Phước Viên (Chư Sê)

Thông báo Ban Hoằng Pháp Tỉnh Gia Lai Tổ Chức KHÓA TU MÙA XUÂN, tại Chùa Phước Viên, Xã H’ Bông, Huyện Chư Sê, Gia Lai, 7 Ngày 7 Đêm: từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 02 năm Quý Mão (Nhằm ngày 07/03 đến ngày đến 13/03/2023), Đàn Tràng Dược Sư Cầu Nguyện Tiêu Tai Tiêu Nạn, Tật Bệnh Tiêu Trừ.

• Ngày Thứ Nhất: 16/02 ÂL.

       7h00’: Phật tử vân tập…… 7h30’: Cung nghinh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Đạo tràng…..  8h00’: Lễ khai mạc Khóa tu…… 9h00’: Thọ trì kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức…… 10h30’: Niệm Phật kinh hành đến vị trí thọ trai Quá Đường. 12h00’: Chỉ tịnh _ 13h30’: Giảng pháp: Hạnh nguyện Đức Phật Dược Sư; 16h00’: Thọ trì công phu chiều; 17h30’: Dược thực _ 19h00’: Hô chung, công phu tối, 21h0’0: Hô Canh Tọa Thiền, Niệm Phật, An Tức.

• Ngày Thứ 2: 17/02 ÂL.

        4h00’: Thức chúng…. 4h15’: Lễ Hồng Danh Sám Hối…. 6h00’ Dược thực….. 7h15’:  Thọ trì Kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức…… 9h30’: Thọ trì kinh Phổ Môn, 10h30: Niệm Phật kinh hành đến vị trí thọ trai Quá Đường…….  13h30: Giảng pháp: Tìm hiểu 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư; 16h00’: Thọ trì công phu chiều; 17h30: Dược thực _ 19h00: Hô chung, công phu tối, 21h00: Hô Canh Tọa Thiền, Niệm Phật, An Tức.

• Ngày Thứ 3, 4 & 5: 18,19,20/02 ÂL.

        4h00’: Thức chúng…. 4h15’: Thọ Trì Kinh Vô Lượng Thọ…. 6h00’ Dược thực….. 7h30’: Thọ trì kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức, 9h30’:Thọ trì kinh Phổ Môn, Niệm Phật kinh hành đến vị trí thọ trai Quá Đường; 12h00’: Chỉ tịnh _ 13h30 Lạy Ngũ Bách Danh; 17h30: Dược thực . 19h00: Giảng pháp Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm…19h00’:  Chương trình Hoa Đăng thắp nến Tri Ân Cầu Nguyện (ngày 20 ÂL…….); 21h00’: Hô Canh Tọa Thiền, Niệm Phật, An Tức.

• Ngày thứ 6: 21/02  ÂL.

         4h00’: Thức chúng…. 4h15’: Thọ Trì Kinh Vô Lượng Thọ…. 6h00’ Dược thực….. 7h015’: Thọ trì kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức;  10h00’: Lễ Cúng Dường Trai Tăng; 12h00’: Chỉ tịnh; 13h30’: Phát quà Từ thiện (200 suất);     _ 14h30’: Giảng pháp: Hạnh Nguyện Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương;  16h00’: Công phu chiều Thọ trì  Kinh Địa Tạng (Cuốn 1), 17h30’: Dược thực _ 19h00’: Hô chung, Thọ trì Kinh Địa Tạng (Cuốn 2 & 3)….. 21h00’: Hô Canh Tọa Thiền, Niệm Phật, An Tức.

• Ngày thứ 7: 22/02  ÂL.

        4h00’: Thức chúng…. 4h15’: Lễ Hồng Danh Sám Hối…. 6h00’ Dược thực….. 7h30’: Thọ trì kinh Dược Sư Bản Nguyện Công Đức; 9h30’: Cúng Phật Cúng Ngọ…… 10h30’: Niệm Phật kinh hành đến vị trí thọ trai Quá Đường; 12h00’: Chỉ tịnh….  13h30’: Cúng Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn; 16h00’: Hồi hướng công đức - Đạo Tràng Hoàn Mãn.

                                        H’Bông, ngày 02/02/2023

                                   TM. Ban Tổ Chức, Trưởng Ban

                                     Đại Đức Thích Quảng Phước