Phật Giáo Gia Lai: Điện Phân Ưu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm.

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                      TỈNH GIALAI

                       BAN TRỊ SỰ

                         ----------------

   

                   

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ------------o0o-----------

               Gia Lai, ngày   19   tháng  01  năm 2022

 

 ĐIỆN PHÂN ƯU

Kính gửi :    - Hội đồng Chứng minh GHPGVN;

                    - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

                    - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.

Nhận được tin Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Nguyên Uỷ viên HĐTS; Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Chứng minh Tổ đình Kim Liên; Tổ đình Hàm Ân; Tổ đình Yên Định; Viện chủ chùa Hoà Lạc huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

Do niên cao lạp trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 13 giờ 30 ngày 18-01-2022 (nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại chùa Hoà Lạc huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Trụ thế 98 năm, Hạ lạp 78 năm.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai xin thành kính phân ưu cùng HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng môn đồ pháp quyến.

Nguyện cầu Giác linh Đại lão Hoà thượng cao đăng Phật quốc.

                

                                                        TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI

                                                                              TRƯỞNG BAN
 

                                                                   Hoà thượng THÍCH TỪ VÂN