Kính nhớ hoà thượng Giác Ngộ!

Kính nhớ hoà thượng Giác Ngộ!
*
Mai này là ngày giỗ
Con viếng thăm tháp ngài
Bảy từng cao đồ sộ
Đạo hạnh mấy từng xanh
*
Ngài! bực thượng tu hành
Lòng vị pháp độ sanh
Đạo phong uy, đĩnh đạc
Đạo lực quá thậm thâm
*
Phúc tướng trên khuôn mặt
Từ tâm trong cõi lòng
Đời từ nay vắng bặt
Bực thạch trụ tòng lâm
*
Về kỉ niệm bao năm
Lời khuyên đêm trăng rằm
Mạng mạch đạo pháp vững
Nhờ chí hướng tu hành
*
Ma ni giới Long lanh
Là gió mát mây lành
Đâu cần chi sáo ngữ
Chân thật bởi tịnh thanh
*
Ngài giác ngộ hiền lành
Nguyên uyên chốn am tranh
Chí Đạt chơn phật pháp
Hương Đức toả ngàn năm
* tòng lâm thạch trụ là cây cổ thụ, cột đá trong nhà thiền, ý nói bậc tu hành cao tột.
* Giác ngộ là hiệu, tự chí đạt, huý nguyên uyên đều là tên hiệu của ngài giác ngộ.
Kính dâng ôn
Quang Hướng