VÔ THƯỜNG CŨNG HAY!

Vì tất cả đều do nhân duyên, nên tất cả là vô ngã, bởi vô ngã nên đổi thay vô thường. Nhưng ta đau khổ không phải bởi vô thường, vì vô thường là quy luật vận động. Ta đau khổ bởi những thứ đều vô thường mà ta muốn nó thường. Vì vậy vô thường cũng có tích cực của nó. Có quy luật vận động mới có sự phát triển, người ngu hoá khôn, người tội thành thánh....

Vô thường... khóc!

Vô thường là sự đổi thay
Vô thường là cuộc nghe cay mắt mình
Khép tai che mắt không nhìn
Vô thường vẫn đến như hình theo ta.

Bởi vì vạn vật không bền
Nhân duyên giả tụ hợp nên hình hài
Gặp rồi phải có chia phai
Phù dung đẹp xấu sớm mai cũng tàn

Tích cực!

Xưa nay bài học vô thường
Hiểu xong chợt biết mình là sương bay
Quy luật phải có đổi thay
Tâm ngu mới sáng, tâm ngây chuyển thiền

Hiểu rồi chợt nhớ chợt thương
Người thân hôm cũ cùng hương hôm nào
Hiểu rồi tránh né ồn ào
Trang kinh sinh tử dẫn vào an nhiên

                                                           Pleiku 9/11/2017

                                                      Thích Quang Hướng