Phật Giáo Gia Lai: Thư mời dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO  VIỆT NAM                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỈNH  GIA LAI                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
BAN TRỊ SỰ                                                                             -----------------------------------

                  ]œ

            Số:155 /TM-BTS                                                                  Pleiku,  ngày 28 tháng 12 năm  2020

THƯ MỜI

Dự Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Kính gởi:.......................................................................................

Để tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực BTS tỉnh xin trân trọng kính mời:
 1. 
Kính gởi:

  • Chư tôn Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự.
  • Thành viên Ban Trị sự.
  • Thành viên các Ban ngành thuộc BTS PG tỉnh.
  • Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã (05 vị trong Thường trực BTS) 
  • Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban hộ tự các tự viện trong tỉnh.
  • Đại diện quan khách Chính quyền các cấp.
  • Các cơ quan Báo, đài Truyền thanh, Truyền hình...
2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 08 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày 03 tháng 12 năm Canh Tý).
3. Địa điểm: Văn phòng BTS - Chùa Bửu Thắng số 04A đường Sư Vạn Hạnh, Tp. Pleiku.

     Vì sự nghiệp chung xây dựng Giáo hội, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Rất mong Chư Tôn đức Tăng Ni, Quí vị Quan Khách, Phật tử tham dự đông đủ để hội nghị đạt kết quả, thành tựu viên mãn.

                                                                 TM.BAN THƯỜNG TRỰC
                                                     TRƯỞNG BAN

Ghi chú: Thành viên các Ban nghành

trực thuộc BTS GHPG tỉnh do các vị                                                       

Trưởng ban chuyên ngành thông báo mời                

                                               Hòa thượng Thích Từ Vân