Phật Giáo Gia Lai: Thông báo "V/v Quy định vân tập giới tử" Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo. 

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.