Phật Giáo Gia Lai: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo”.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                TỈNH GIALAI
                BAN TRỊ SỰ
          —————————

           Số: 25 /TB-BTS

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           —————————

           Gia Lai, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo”.

 Kính gởi : – Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;
                  – Ban Tăng  sự Trung ương GHPGVN;
                  – Nhị bộ Hội đồng thập sư Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo;
                  – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã;
                  – Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện Phật giáo tỉnh Gia Lai;
                  – Giới tử Tăng Ni đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo.

Kính bạch chư Tôn đức !

Thực hiện văn bản số 142/CV - HĐTS ngày 11/02/20210 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp chống dịch bênh viện đường hô hấp cấp virus Corona (nCov).

- Căn cứ Công văn số 44 / BTG - THC ngày 11/03/2021 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Gia Lai, V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 .
- Thông qua buổi họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh ngày 14/03/2021
(nhằm ngày 02/02 năm Tân Sửu) :
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới của virus Covid - 19 gây ra , để tránh tập trung đông người , góp phần ngăn chặn sự truyền nhiễm dịch bệnh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai thống nhất thay đổi và dời thời gian tổ chức Đại giới đàn " Cam Lộ Giác Đạo " như sau :
- Thời gian: từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2021 (nhằm ngày 8 đến ngày 13/9 /năm Tân Sửu).
Địa điểm và chương trình kế hoạch tổ chức, phát hành, thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi.(Theo Thông báo số 44 / TB - BTC ngày 26/05/2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai).
Hết hạn nhận hồ sơ vào ngày 13/09/2021. Giới tử Tăng Ni tập trung về địa điểm thọ giới vào ngày 12/10/2021 (nhằm ngày 07/9 năm Tân Sửu).
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai kinh thông báo đến Chư tôn đức giáo phẩm, giới tử Tăng Ni đã đăng ký tại Đại giới đàn “ Cam Lồ Giác Đạo " được biết và hoan hỷ thông cảm cho Ban tổ chức theo tinh thần thông báo này.
Thành kính tri ân!

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.