Phật Giáo Gia Lai: Thông báo số: 163/SNV-BTG V/v mạo danh công chức để trục lợi.SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI
BAN TÔN GIÁO

--------------------

                               Số: 163/SNV-BTG
              V/v mạo danh công chức để trục lợi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Gia Lai, ngày 07 tháng 12 năm 2021


            Kính gửi:

                             - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;

                             - Ban Đại diện Tin lành tỉnh;

                             - Các Hội thánh trực thuộc Hội thánh Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam;

                             - Các họ đạo Cao đài;

                             - Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i phường Diên Hồng;

                             - Tòa Giám mục Kon Tum.

Vừa qua, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Gia Lai nhận được nhiều thông tin phản ảnh về việc có một số đối tượng sử dụng sim rác (các số như 0917 304 136, 032 915 1378, 0918 259 864) giả danh là cán bộ, công chức Nhà nước, gọi điện đến các cơ sở tôn giáo để thanh tra, kiểm tra, sau đó gửi hồ sơ tài liệu đến cơ sở tôn giáo và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng.

Nhằm ngăn chặn việc mạo danh, giả danh để thanh tra, kiểm tra và thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo đến các cơ sở tôn giáo với mục đích trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, công chức cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Gia Lai thông báo đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Kon Tum biết: Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp cũng như các ngành chức năng có liên quan không có chủ trương cũng như không cử cán bộ, công chức liên hệ qua điện thoại để trao đổi đi thanh tra, kiểm tra bất kỳ các hoạt động liên quan đến tôn giáo. Các hoạt động quản lý Nhà nước về tôn giáo đều phải có văn bản trao đổi theo quy định.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Kon Tum thông tin đến chức sắc, chức việc, tín đồ cảnh giác và thông báo, phối hợp với cơ quan công an ở địa phương, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) khi có các đối tượng mạo danh, giả danh liên hệ công tác nhằm trục lợi để ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/cáo);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (Để biết);

- Ủy ban MTTQVN tỉnh (Để biết);

- Công an tỉnh (Để biết);

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh (Đưa tin);

- UBND các huyện, TX, thành phố Pleiku (Để biết);

- Đ/c Giám đốc SNV (Báo cáo)

- Lưu: VT, TG, TH-HC.
 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hồ Hải Tần