Phật Giáo Gia Lai: Các mẫu đơn đăng ký thọ giới.

Các mẫu đơn đăng ký thọ giới:
 
Mẫu đơn xin thọ giới của người xuất gia:
https://drive.google.com/file/d/11foYUb0G1__vqDk4a-G3j7OJyw4tXiDt/view?usp=sharing

Mẫu đơn xin thọ giới của người tại gia:
https://drive.google.com/file/d/1didb0TdBcZhtjZ2K6wKay3V-PTr_jQc_/view?usp=sharing

Mẫu đơn sơ yếu lý lịch:
https://drive.google.com/file/d/15cwLgkfZ7vxelwREjpy8CslIZNNzvGGy/view?usp=sharing