CON TU PHÁP MƯỜI NIỆM DI ĐÀ

CON TU PHÁP MƯỜI NIỆM DI ĐÀ
Con ra đời cách phật
Đã ngót hai ngàn năm
Với môi trường hiện tại
Dễ rơi vào lỗi lầm
*
Xưa Đức Phật nhập định
Mãn tu công Đức lành
Bỏ phẩm vua ngai vị
Đi tìm một ánh trăng
*
Song lâm đã cách biệt
Chánh pháp đã lung lay
Hội long hoa khó dự
Đời ngắn tựa bàn tay.
*
Nay con xin chánh niệm
Xưng hiệu phật di đà
Nương nhờ vào đại nguyện
Ân phật rộng bao la
*
Đời còn bao ngây dại
Nên chẳng dám tự đi
Nhờ tha lực phật hộ
Mười niệm pháp thực thi
*
Khi tịnh được mười phần
Động tâm còn lại một
Trong động được mười phần
Chiêm bao còn chỉ một 
*
Chiêm bao nếu được chục
Khi chết còn phần mười
Như đồi mồi thoát xác
Cua lạc vào nước sôi
*
Mười niệm nếu cung kính
Tu an lạc một đời
Đừng vội nghe câu chữ
Đã cười mà đoạ rơi
*
Ngày vía phật con lễ
Quy mạng Đức Di Đà
Tâm nương về tự tánh
Cực lạc vốn không xa
*
Vía Phật A Di Đà 2017

Quang Hướng