Cáo Bạch: Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên Viên Tịch

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO  VIỆT NAM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA                                                                           VIỆT NAM

              TỈNH  GIA LAI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           BAN TRỊ SỰ                                         -----------------------------------

                                                    

 Số: 124 / CB – BTS                           Gia Lai,  ngày 29 tháng 03 năm  2021

CÁO BẠCH

Ban Thường trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Gia Lai
Hệ Phái Khất Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: 
 

Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên  - Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Bảo
Sinh năm; 1933 - Tại Hội An - Quảng Nam 
Do niên cao lạp trưởng, 
Ni trưởng đã thâu thuần viên tịch vào lúc 10h13' ngày 16/02/2021. Tại: Tịnh Xá Ngọc Bảo
Trụ Thế: 87 tuổi
Hạ Lạp: 53 năm
Lễ nhập quan: lúc 08h00 ngày 17/01/Tân Sửu (Nhằm ngày 29/03/2021)
Kim quan Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên được tôn trí tai Tịnh xá Ngọc Bảo
Lễ thọ tang: 08h30' ngày 17/02/Tân Sửu
Lễ phụng tống kim quan: 15h00 ngày 20/02/Tân Sửu
Lễ nhập tháp: tại Hội An - Chùa Vạn Đức


                                                            TM. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

                                     Và Môn đồ pháp quyến    
                                    Trưởng Ban Tổ chức tang lễ 
                                       Hòa thượng Thích Từ Vân